Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De kantonrechter kan een meerderjarig persoon die (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar financiële zaken te regelen onder beschermingsbewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Redenen voor beschermingsbewind zijn: het hebben van problematische schulden, verkwisting, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Wie kan het beschermingsbewind aanvragen?

Verschillende mensen kunnen verzoeken om het bewind in te stellen. Zoals bijvoorbeeld:

 • De betrokkene zelf;
 • Zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
 • Zijn familie;
 • Zijn voogd, curator of mentor.

Wie kan er bewindvoerder worden?

Er kunnen verschillende personen benoemd worden als bewindvoerder. Zo kan een familielid of een betrokkene de beschermingsbewindvoerder worden maar ook een bewindvoerder van een professionele organisatie zoals Roorda Bewindvoering.

Wat u kunt verwachten van Roorda Bewindvoering

Als u wilt dat Roorda Bewindvoering het beschermingsbewind gaat uitvoeren verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen. Er kan dan een intake gesprek worden ingepland om kennis te maken en om informatie over het bewind te geven. Als een bewindvoerder van Roorda bewindvoering wordt benoemd tot uw beschermingsbewindvoerder kunt u verwachten dat de bewindvoerder onder andere de volgende werkzaamheden voor u verricht:

 • Helpen aanvragen van het beschermingsbewind;
 • Helpen aanvragen van een uitkering;
 • Maandbegroting opstellen;
 • Declaratie van ziektekosten;
 • Aanvragen/wijzigen toeslagen van de Belastingdienst;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen van benodigde verzekeringen;
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • Het verzorgen van een belastingaangifte box 1;
 • Het in kaart brengen van eventuele schulden;
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • Het aanvragen van schuldhulpverlening en begeleiden van een schuldregeling indien de schulden problematisch zijn;
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
Let op: Beschermingsbewind is geen maatregel waardoor uw schulden worden gesaneerd. Wat wij wel kunnen is uw beslagvrijevoet bewaken en een reële en eerlijke inschatting geven van de kansen en mogelijkheden op het gebied van sanering. Wij kunnen een schuldsaneringstraject opstarten maar hier zijn extra kosten aan verbonden. Tevens kunnen wij u begeleiden naar en tijdens een (gratis) schuldhulpverleningstraject via de gemeente. Stabilisatie van de financiële situatie is hierin altijd eerste prioriteit.

Wat is nodig voor het aanvragen van beschermingsbewind

Voor de aanvraag van het beschermingsbewind zijn de volgende stukken nodig:

 • Kopie legitimatie (paspoort/identiteitskaart);
 • Indien mogelijk: een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld een hulpverlener of familielid waarom het beschermingsbewind nodig is.

Als er meerderjarige familie is van de cliënt, dienen deze familieleden akkoord te gaan met het beschermingsbewind. Hierover kan de bewindvoerder u meer vertellen.

Kosten van het beschermingsbewind

De kosten van het beschermingsbewind worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het betreft tarieven die landelijk worden gehanteerd.

De tarieven van het beschermingsbewind voor 2020 kunt u vinden in dit document.

Als de cliënt een minimum inkomen heeft wordt er door de gemeente vaak bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten van bewindvoering. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen en kan u vooraf een inschatting geven of een cliënt in aanmerking komt. Indien deze bijzondere bijstand wordt toegekend worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Let op!

Op deze website staat de WSNP regeling beschreven en het beschermingsbewind. In beide gevallen word er gesproken over bewindvoering en over een bewindvoerder. Het betreft echter zeer verschillende regelingen. Beschermingsbewind betreft kort gezegd het beheren van het vermogen en het regelen van de financiën, de WSNP regeling betreft kort gezegd een strenge regeling om schulden te saneren.

Roorda Bewindvoering voert beide werkzaamheden uit. Wij kunnen echter niet beide regelingen voor één persoon uitvoeren aangezien er dan sprake is van belangenverstrengeling. Als beschermingsbewindvoerder is het grootste belang die van de klant. De WSNP bewindvoerder dient ook het belang van de schuldeisers/boedel.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende vormen van bewind.Postadres:
Postbus 206
1440 AE Purmerend

Telefoon:
0299-470218

Roorda Bewindvoering is aangesloten bij de BBW en bij de NBBI

bbb     bbb


Privacy verklaring