Sinds 1998 kunnen natuurlijke personen met problematische schulden een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voor deze aanvraag is in de meeste gevallen getracht om een minnelijke regeling met de schuldeisers te treffen. Als deze minnelijke regeling niet is geslaagd, kan de schuldenaar zich tot de rechtbank wenden met het verzoek hem toe te laten in de WSNP. De toelating tot de WSNP kent een strenge procedure, waarbij met name door de toelatingsrechter wordt bezien of de schulden niet te kwader trouw zijn ontstaan.

Gevolgen voor u als schuldeiser

Voor u als schuldeiser heeft de toelating tot de WSNP van iemand op wie u een vordering heeft grote gevolgen. U mag namelijk gedurende de looptijd van de WSNP (36 maanden is gebruikelijk) uw vorderingen die per datum toelating bestonden, niet meer proberen te innen bij uw debiteur. Wanneer u beslag had gelegd op diens inkomen, dan vervalt dit beslag van rechtswege per datum toelating.

U dient uw vordering van voor datum schuldsaneringsregeling in te dienen bij de bewindvoerder van Roorda Bewindvoering. Denkt u er hierbij aan om bewijsstukken van de vordering, zoals bijvoorbeeld een leningsovereenkomst, toe te sturen. Indien de schuldenaar zich vervolgens houdt aan de verplichtingen die de WSNP hem oplegt, dan wordt hem aan het eind van het traject door de rechter de 'schone lei' verleend, wat wil zeggen dat de bedragen die na de slotuitdeling van de oorspronkelijke schulden nog resteren, niet meer afdwingbaar zijn.

De schuldenaar dient in de schuldsaneringsregeling zoveel mogelijk voor zijn crediteuren te sparen. Schuldenaars hebben daartoe binnen de WSNP een inspanningsverplichting, namelijk om zoveel inkomen te verwerven als mogelijk is. Een werkeloze schuldenaar heeft bijvoorbeeld de verplichting om werk te zoeken. Een schuldenaar die minder uren werkt dan de gebruikelijke werkweek telt, moet aanvullend werk zoeken. Alle inkomsten boven een zogeheten 'vrij te laten bedrag' moet de schuldenaar afstaan, om zodoende te sparen voor de schuldeisers. De bewindvoerder houdt streng toezicht op de inspanningsverplichting. Een schuldeiser die zich niet aan de verplichtingen van de schuldregeling houdt kan uit de regeling worden gezet door de rechtbank zonder de verkrijging van de schone lei.

Verificatievergadering

Tijdens de verificatievergadering worden alle schulden van de schuldenaar vastgesteld. Deze vergadering word gehouden, na ongeveer 1 jaar en indien er genoeg word gespaard om een uitdeling te doen aan de schuldeisers. Na deze vergadering kunt u geen vorderingen meer aanmelden. Alle bekende schuldeisers worden door de bewindvoerder in kennis gesteld van deze verificatievergadering.

Einde Schuldregeling

Wanneer het schuldsaneringstraject ten einde loopt word het bedrag dat door de schuldenaar is gespaard tijdens de schuldregeling verdeeld onder de schuldeisers. Hierbij wordt rekening gehouden met de preferentie van sommige schuldeisers (van wie de Belastingdienst de meest bekende is).

Aan ieder van de schuldeisers wordt uit het spaarsaldo een bedrag uitgekeerd dat evenredig is met te hoogte van hun vordering ten opzichte van het totaal van de geverifieerde vorderingen. Soms is er (bijna) niets om uit te delen, omdat van het spaarsaldo ook kosten en salaris voor de schuldregeling moeten worden betaald. Maar het komt ook voor dat er bij de schuldenaar wel een hoge spaarcapaciteit is en er daardoor een 100% betaling kan plaatsvinden.

Als er gebeurtenissen plaatsvinden in de schuldsaneringsregeling die voor u als schuldeiser van belang zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de bewindvoerder.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de officiële website van de WSNP: Bureau WSNPPostadres:
Postbus 206
1440 AE Purmerend

Telefoon:
0299-470218

Roorda Bewindvoering is aangesloten bij de BBW en bij de NBBI

bbb     bbb


Privacy verklaring