De wettelijke schuldregeling (WSNP) is een regeling voor natuurlijke personen om de problematische schuldenlast te saneren. Voorafgaand dient u te proberen om een minnelijk akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Indien dit niet lukt kunt u met een daarvoor benodigde verklaring, een verzoek doen aan de rechtbank om te worden toegelaten tot de WSNP. Indien u wordt toegelaten tot de WSNP, zal er een bewindvoerder worden benoemd. Dit kan een bewindvoerder zijn van Roorda Bewindvoering. Hieronder vindt u veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden, voor schuldenaren die bij Roorda Bewindvoering worden toegelaten.

Let op!

Op deze website staat de WSNP regeling beschreven en het beschermingsbewind. In beide regelingen word er gesproken over bewindvoering en over een bewindvoerder. Het betreft echter zeer verschillende regelingen. Beschermingsbewind betreft kort gezegd het beheren van vermogen en het regelen van financiën, de WSNP regeling betreft kort gezegd een strenge regeling om schulden te saneren.

Klik hier voor meer informatie over de verschillen van bewindvoering.

Veelgestelde vragen WSNP:

Bankrekening blokkade
Vanaf het moment dat uw bank op internet leest (zie publicatie) dat u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, zal de bank mogelijk uw rekening blokkeren. Als dit gebeurt is dan is dit beleid van de bank. Uw bewindvoerder kan de bank verzoeken om de rekening te deblokkeren. Doorgaans kunt u dan binnen 2 of 3 dagen weer over uw rekening beschikken. Als er sprake was van een roodstand op uw rekening zal de bewindvoerder de bank verzoeken om deze schuld als vordering in te dienen in de schuldregeling. U kunt in de schuldsanering alleen over een rekening zonder roodstand beschikken. Als de bank de blokkade heeft opgeheven kunnen eventueel ook de betaalfaciliteiten zijn verminderd. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer automatisch betalen. Houdt u hier rekening mee in verband met de betaling van uw vaste lasten.

Boedelafdracht en Vrij te laten bedrag
Gedurende de schuldsaneringsregeling wordt op een speciale rekening (de boedelrekening) het geld gespaard dat bestemd is om (een deel van) uw schulden af te lossen. Op deze rekening moet u elke maand uw boedelbijdrage storten. U krijgt geen afschriften van deze rekening, wel is het mogelijk dat u inzage krijgt in deze rekening via een zogenaamd ‘cliënt login’. Ook de rechtbank heeft rechtstreeks inzage in de boedelrekening. U krijgt van uw bewindvoerder een brief met daarin vermeld het nummer van de boedelrekening en “het vrij te laten bedrag” (vtlb). Dit is het bedrag dat u maandelijks maximaal besteden kunt aan uw vaste lasten, boodschappen, kleding etc. Het gespaarde bedrag op de boedelrekening word in elk vervolgverslag aan de rechtbank vermeld. U krijgt een kopie van deze rapportage zodat u bij kunt houden hoeveel er is gespaard.

Het vrij te laten bedrag wordt door de rechtbank bepaald op 95% of 100% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor uitkeringsgerechtigden 95% en voor werkenden 100%. Er zijn correcties mogelijk voor huur, ziektekosten, noodzakelijke autokosten en kosten voor kinderopvang. Alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag moet u zelf overmaken naar de boedelrekening. Als een instantie de afdracht voor u verzorgt blijft u ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Gedurende de looptijd van regeling worden deze bedragen halfjaarlijks verhoogd. U begint met het betalen of reserveren van uw bijdrage in de maand waarin u bent toegelaten tot de WSNP. Als u tijdens de regeling geld ontvangt boven het vrij te laten bedrag (vtlb), dan moet u dit geld overmaken op de boedelrekening. Dit betreft al het inkomen dat u boven het vtlb ontvangt. Bijvoorbeeld het deel van uw netto salaris/uitkering/kostgeld dat eventueel boven het vtlb uitkomt, teruggave van belastingen, in bepaalde gevallen teruggave van gas/water/licht, geld uit een erfenis, maar ook geld dat u wint in een loterij. Contant geld dat wordt aangetroffen in de post word door de bewindvoerder op de boedelrekening gestort. Van het vakantiegeld valt een deel onder de regeling. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje vakantiegeld.

Krijgt u uitbetaald per week of per vier weken?
Denkt u er in dat geval aan om het vrij te laten bedrag per maand om te rekenen naar het vrij te laten bedrag per week/per vier weken.

Dit moet u zelf doen!
Naast de verplichtingen in de schuldregeling dient u ook volgende zaken te regelen:

 • U dient zelf huur- en zorgtoeslag aan te vragen, en erop letten dat de Belastingdienst voor de toeslagen het juiste toetsingsinkomen hanteert;
 • U dient zelf heffingskortingen/een voorlopige teruggave/aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst;
 • U dient aangifte inkomstenbelasting te doen;
 • U dient alle voorzieningen aan te vragen die voor u beschikbaar zijn. Denkt u hierbij aan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en/of waterschapslasten, tegemoetkoming in school- studiekosten, tegemoetkomingen voor contributie van verenigingen waar uw kinderen lid van zijn, bijzonder bijstand voor specifieke doelen. Ook hier kan uw bewindvoerder u tips geven waarvoor en hoe u aanvragen kunt doen;
 • U dient voor bepaalde zaken toestemming vragen aan de bewindvoerder. Bijvoorbeeld voor het treffen van een betalingsregeling, als u van baan wilt veranderen, als u wilt verhuizen, of als u met vakantie naar het buitenland wilt.

Eigen Risico ziektekosten
In het vrij te laten bedrag is een component opgenomen voor de eigen bijdrage van de zorgverzekering. U dient dit bedrag te reserveren voor als er eigen risico in rekening word gebracht. Als u een rekening krijgt inzake het eigen risico voor ziektekosten, dient u deze ook zelf te betalen.

Gemeentelijke Belastingen en Waterschapsbelastingen
In het begin van elk jaar zult u, als u een zelfstandige woonruimte heeft, een aanslag krijgen voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. In bepaalde gevallen kan de deze van de boedelrekening worden betaald:

 • Er moet kwijtschelding voor de aanslag zijn aangevraagd en zijn afgewezen omdat u geen betaalcapaciteit heeft;
 • Er moet voldoende zijn afgedragen op de boedelrekening;
 • Als u wilt dat deze aanslagen van de boedel worden betaald dient u (een kopie) van de originele nota en de afwijzing van kwijtschelding naar de bewindvoerder toe te sturen. In bepaalde gevallen kan de aanslag ondanks dat u aan bovenstaande voorwaarde voldoet, alsnog niet (geheel) betaald worden van de boedel. Bijvoorbeeld als u samenwoont met een partner die niet in de WSNP zit of als het bijvoorbeeld gaat om hondenbelasting, deze dient u namelijk altijd zelf te betalen.

Klacht
Indien u een klacht heeft over uw bewindvoerder of u bent het niet eens met de gang van zaken in uw schuldsanering kunt u contact opnemen met de bewindvoerder. Als u er niet uitkomt met de bewindvoerder kunt u verzoeken uw klacht voor te leggen aan de rechter-commissaris. Zie ook de klachtenregeling elders op de site.

Overwerk
Inkomsten uit overwerk dient u over te maken naar de boedelrekening. U kunt via de bewindvoerder een verzoek doen om 50% van uw inkomsten uit overwerk te behouden. Hiervoor kan alleen toestemming worden gegeven als er structureel wordt overgewerkt. Inkomsten uit onregelmatigheidstoeslagen die structureel worden uitbetaald, vallen niet onder deze regeling. De rechter-commissaris beslist of u een deel van inkomsten uit overwerk mag behouden.

Postblokkade
Op uw adres is, conform het toelatingsvonnis, een postblokkade ingesteld. Dit betekent, dat PostNL al uw post doorstuurt naar de bewindvoerder. De post wordt door de bewindvoerder geopend om na te gaan of er zaken in staan die van belang zijn voor het verloop van de regeling. De post word ingescand en per e-mail aan u doorgestuurd. De post krijgt u hierdoor met enige vertraging. Als de bewindvoerder constateert dat u afspraken dreigt te missen krijgt een telefoontje. Het is daarom dan ook belangrijk dat uw telefoonnummer en e-mail adres bij de bewindvoerder bekend zijn.Het kan zijn dat wij post ook weer per post aan u toesturen. Op de aan u doorgestuurde post staat de mededeling: “van bewindvoerder aan de saniet”, voorzien van de handtekening van uw bewindvoerder. Dit is nodig opdat de postbode weet dat déze post wèl bij u thuis mag worden bezorgd. Indien u via Stadspost, SelektMail, of rechtstreeks via uw werkgever (bijv. salarisspecificaties) post ontvangt die van belang is voor de schuldsanering, dan dient u hiervan een kopie te maken en deze opsturen naar uw bewindvoerder. PostNL hoort de post te selecteren op naam en voorletters waardoor post voor huisgenoten die niet in de WSNP zitten, wel direct aan hen op het huisadres bezorgd wordt. Dit gaat helaas niet altijd goed, waardoor ook deze post soms eerst naar de bewindvoerder gestuurd. Het is voor ons niet mogelijk om voor het openen na te gaan of de post wel juist is toegestuurd. De post van uw huisgenoten zal dan ook geopend worden.

De postblokkade duurt in principe 13 maanden maar deze kan worden verlengd door de rechter-commissaris voor zolang dit nodig wordt geacht. Na het opheffen van de postblokkade kan deze eventueel ook weer worden ingesteld, als blijkt dat de schuldsanering niet naar behoren verloopt. Onafhankelijk van het feit of de postblokkade wel of niet actief is, dient u in het kader van de informatieplicht iedere maand een aantal gegevens naar uw bewindvoerder op te sturen. Zie hiervoor ook de informatieverplichting.
Als er zeer bijzondere omstandigheden zijn om de postblokkade niet in te laten gaan/ te beëindigen dan kunt u hiervoor een verzoek schrijven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal uw verzoek voorleggen aan de rechter-commissaris.

Pro Forma
Van de rechtbank kunt u bericht krijgen dat een zitting op de rechterbank pro forma wordt gehouden. Dit houdt in dat u niet hoeft te verschijnen op de rechtbank. Pro Forma zittingen worden in de regel alleen gehouden als alle verplichtingen in de schuldsaneringsregeling naar behoren worden nagekomen.

Publicatie
De uitspraak dat u bent toegelaten tot de schuldsaneringsregeling wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl in het insolventieregister.

Samenwonen in de schuldregeling
Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te gaan samenwonen in de schuldsaneringsregeling. Vooraf dient u hierover altijd toestemming te krijgen van uw bewindvoerder. Wat belangrijk is dat uw partner een eigen inkomen heeft. U kunt immers in de schuldsaneringsregeling van het al krappe vrij te laten bedrag, niet ook nog uw partner onderhouden. Denkt u er hierbij ook aan dat het ontvangen van een participatiewet uitkering in veel gevallen geen eigen inkomen is van uw partner. Deze uitkering komt immers te vervallen als u gaat samenwonen en u een eigen inkomen (uit werk) heeft.
Er wordt met regelmaat gevraagd door schuldenaren of de partners bij samenwonen ook aansprakelijk worden voor de schulden. Dit is niet het geval (tenzij u een gemeenschap van goederen aangaat). Er word alleen wel vanuit gegaan dat u en uw partner samen de vaste lasten delen. Uw vrij te laten bedrag word daarom wel aangepast. Als u gaat samenwonen zal de bewindvoerder vragen naar het inkomen van uw partner, de woonlasten en de zorgverzekering van uw partner. U hoeft deze gegevens niet te verstrekken maar uw vrij te laten bedrag kan alleen hoger uitvallen dan wanneer u deze gegevens niet verstrekt.

Sancties
Als blijkt dat u welbewust bezittingen, schulden of andere omstandigheden heeft verzwegen bij het verzoek om te worden toegelaten tot de WSNP, kan dat tot gevolg hebben dat de schuldregeling voortijdig wordt beëindigd zonder “de schone lei”.
Het wegwerken van vermogen/bezittingen in de periode voorafgaand aan de wettelijke schuldsanering is een ongeoorloofde handeling; de schuldeisers worden hierdoor benadeeld. Dit kan een reden zijn om de schuldsanering eerder te beëindigen.
Ook als u inkomsten verzwijgt, de boedelbijdrage niet betaalt, de bewindvoerder niet tijdig informeert of nieuwe schulden laat ontstaan kan de rechtbank beslissen de regeling eerder te beëindigen. Uw schuldsanering kan ook dan worden omgezet in een faillissement. Als het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten kunnen uw schuldeisers weer bij u aankloppen om betaling te eisen.
Indien de schuldregeling negatief wordt beëindigd zonder een schone lei, komt u de komende 10 jaar niet in aanmerking voor een wettelijke schuldsaneringsregeling.
Het is ook mogelijk dat uw schuldregeling wordt verlengd van drie jaar naar maximaal vijf jaar.

Schone Lei
Aan het einde van de looptijd van de schuldregeling dient de rechtbank een beslissing nemen of u in aanmerking komt voor de schone lei. Als de schone lei word toegekend betekent dit dat het restant van uw schuldenlast word omgezet in een natuurlijke verbintenis (geen kwijtschelding). Dit betekent dat uw schuldeisers u, voor het onbetaalde deel van uw schulden, niet meer tot betalen mogen dwingen.
Uw schuldeisers kunnen u wel weer aanspreken wanneer blijkt dat u zich gedurende de regeling niet aan de voorwaarden heeft gehouden en de regeling word beeindigd zonder een schone lei. Als u (per abuis), na het verkijgen van de schone lei, nog een betaling doet op een van de schulden die onder de werking van de regeling vielen, kunt u dat bedrag niet terugvorderen. U mag immers nog vrijwillig betalen.
U komt in aanmerking voor de schone lei als u zich heeft gehouden aan verplichtingen zoals elders op deze site zijn omschreven. Het bedrag dat op de boedelrekening is gespaard, zal na aftrek van de kosten van schuldregeling, aan het einde van de schuldsaneringsregeling naar rato worden verdeeld onder de schuldeisers.
De afwikkeling van de schuldsaneringsregeling neemt in de regel nog enkele maanden in beslag. In de periode na datum schuldregeling, hoeft u echter niet meer af te dragen aan de boedelrekening.

Schulden die onder de werking WSNP vallen
Aan het einde van de looptijd van de schuldregeling dient de rechtbank een beslissing te nemen of u in aanmerking komt voor de schone lei. Als de schone lei word toegekend betekent dit, dat het restant van uw schuldenlast word omgezet in een natuurlijke verbintenis (geen kwijtschelding). Dit betekent dat uw schuldeisers u, voor het onbetaalde deel van uw schulden, niet meer tot betalen mogen dwingen. Uw schuldeisers kunnen u wel weer aanspreken wanneer blijkt dat u zich gedurende de regeling niet aan de voorwaarden heeft gehouden en de regeling word beëindigd zonder een schone lei. Als u (per abuis), na het verkrijgen van de schone lei, nog een betaling doet op een van de schulden die onder de werking van de regeling vielen, kunt u dat bedrag niet terugvorderen. U mag immers nog vrijwillig betalen. U komt in aanmerking voor de schone lei als u zich heeft gehouden aan verplichtingen zoals elders op deze site zijn omschreven. Het bedrag dat op de boedelrekening is gespaard, zal na aftrek van de kosten van schuldregeling, aan het einde van de schuldsaneringsregeling naar rato worden verdeeld onder de schuldeisers.
De afwikkeling van de schuldsaneringsregeling neemt in de regel nog enkele maanden in beslag. In de periode na datum schuldregeling, hoeft u echter niet meer af te dragen aan de boedelrekening.

Taak bewindvoerder
Als bewindvoerder WSNP houdt de bewindvoerder van Roorda Bewindvoering voor de rechtbank toezicht op het verloop van uw schuldsaneringsregeling. De bewindvoerder gaat na of alle verplichtingen in de WSNP door u naar behoren worden nagekomen. Het is de taak van de bewindvoerder om de boedel te beheren en te vereffenen. De bewindvoerder van de WSNP is onafhankelijk en is er ook om de belangen van de schuldeisers te behartigen. De WSNP bewindvoerder is geen hulpverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiën. Als u hulp nodig heeft om uw eigen inkomen te beheren kan de bewindvoerder u wel doorverwijzen naar een instantie die u kan helpen.

(Vakantie) naar het buitenland
U mag niet zonder toestemming (op vakantie) naar het buitenland. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de rechter-commissaris. Dit verzoekschrift dient u te sturen naar uw bewindvoerder.
Wat van belang is voor u verzoek is het volgende:

 • De periode waarin u naar het buitenland wilt;
 • De reden dat u naar het buitenland wilt;
 • U dient aan te geven hoe u de reis en het verblijf gaat bekostigen;
 • Indien van toepassing: bevestiging dat u van de uitkeringsinstantie naar het buitenland mag;
 • Indien van toepassing: bevestiging dat u nog voldoende vrije dagen heeft van uw werk voor de periode dat u op vakantie gaat.

Vakantiegeld
U mag een deel van uw vakantiegeld behouden. Het bedrag wat u mag behouden staat vermeld op de berekening van het vrij te laten bedrag, helemaal onderaan. Als u geen vakantiegeld ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een ziektewetuitkering ontvangt, dan is maandelijks uw vrij te laten bedrag iets hoger en heeft u geen recht op een deel vakantiegeld.
Als er een achterstand is aan de boedelafdracht kan de bewindvoerder uw vrij te laten deel vakantiegeld verrekenen met deze achterstand.
De meeste personen krijgen hun vakantiegeld in de maanden april/mei/juni. In deze maanden krijgt de bewindvoerder dagelijks vele vragen en verzoeken over het vakantiegeld. Deze verzoeken proberen wij zo snel mogelijk weg te werken maar het gezien de grote aantallen en het feit dat de rechter-commissaris toestemming moet geven voor een overboeking van de boedelrekening, zorgt er voor dat het enkele weken kan duren voordat u, uw vrij te laten deel vakantiegeld ontvangt.
Als u gebruikt maakt van budgetbeheer of als u onder beschermingsbewind bent gesteld, zal het vrij te laten deel vakantiegeld worden uitbetaald aan deze instantie.
Denkt u er om dat u niet zonder toestemming op vakantie mag gaan naar het buitenland.

Veranderen van baan
U mag niet zonder toestemming van baan veranderen, u dient hiervoor altijd toestemming te vragen aan de bewindvoerder. Ook al gaat u bijvoorbeeld meer verdienen, de condities van de nieuwe baan kunnen op andere punten negatiever zijn dan uw huidige baan. Denkt u hierbij aan een verdere locatie en meer reiskosten, een tijdelijk contract in plaats van een vast contract etc.

Verhuizen
U mag in de schuldsaneringsregeling niet verhuizen zonder toestemming van de rechter-commissaris. Ook als u gaat verhuizen naar een goedkopere woonruimte, dient u vooraf toestemming te vragen aan de rechter-commissaris. Dit verzoek voor toestemming kunt u sturen aan de bewindvoerder.
Wat duidelijk dient te zijn is het volgende:

 • Waarom wilt u verhuizen (wanneer er sprake is van noodzaak i.v.m. bv. slopen van de huidige woning, dient u bewijsstukken toe te sturen waaruit deze noodzaak blijkt);
 • Wat is de huurprijs van de nieuwe woning (kale huur en servicekosten);
 • Hoe gaat u de verhuizing bekostigen;
 • Hoe gaat u de inrichting van de woning bekostigen.

Verificatievergadering
Tijdens de looptijd van de regeling kan er een verificatievergadering worden gehouden. U moet daarvoor in sommige gevallen naar de rechtbank komen. Schuldeisers krijgen ook een uitnodiging voor de verificatievergadering. Er word bij de verificatie gekeken welke schuldeisers hun vordering hebben ingediend. Er word ook gekeken naar eventueel betwiste vorderingen. De schuldenlast die definitief wordt vastgesteld na de verificatie, is ook de schuldenlast die in aanmerking komt voor uitbetaling na het einde van de schuldsaneringsregeling. Schuldeisers die na een verificatie nog een vordering willen indienen kunnen dit niet meer doen. De datum van de verificatievergadering word altijd gepubliceerd, zodat iedereen kennis kan nemen van de vaststelling van uw schuldenlast.
De verificatievergadering kan worden gebruikt om het verloop van uw schuldsanering te bespreken.

Verplichtingen in de schuldsanering (Informatie/Sollicitatie/Afdracht/Nieuwe schulden)
Kort samengevat zijn de verplichtingen:

-        De inspanningsverplichting/ sollicitatieverplichting;

-        De informatieplicht;

-        De afdrachtplicht;

-        De verplichting om geen nieuwe schulden te maken.

  - Inspanningsverplichting
De inspanningsverplichting houdt in, dat u als schuldenaar uw best moet doen om zoveel mogelijk te sparen voor de schuldeisers.

Wie geen werk heeft, moet solliciteren. Wie minder uren werkt dan fulltime, moet aanvullend werk zoeken. Natuurlijk moet u alles vermijden wat uw 'spaarcapaciteit' in gevaar kan brengen.
De sollicitatieverplichting in de schuldregeling bestaat minimaal uit:

 • Gemiddeld vier maal per maand een schriftelijke sollicitatie (exclusief open sollicitaties);
 • U mag zich hierbij niet beperken tot sollicitaties op uw vakgebied;
 • U dient kopieën van de sollicitatiebrieven/vacatures en van de inschrijving bij uitzendbureau’s toe te sturen;
 • Deelname aan een reintegratietraject laat onverlet dat u zich zelfstandig moet inspannen om betaald werk te vinden;
 • Het volgen van een opleiding, integratiecursus of andere cursus mag niet in de weg staan aan het vervullen van/solliciteren naar full time werk;

Indien u van mening bent dat u arbeidsongeschikt bent, dient u een medische verklaring te overleggen waaruit dit blijkt. Indien u niet over een medische verklaring beschikt en er reden is aan te nemen dat er sprake is van (gedeeltelijke) arbeids(on)geschiktheid, kunt u met de bewindvoerder contact op nemen. De rechter-commissaris kan beslissen dat u een keuring dient te ondergaan om uw arbeids(on)geschiktheid vast te stellen. Deze keuringen worden gehouden bij Treve. U dient te allen tijde mee te werken aan een dergelijke keuring.
Uw bewijzen van sollicitaties dient u voor iedere 15e dag van de volgende maand bij de bewindvoerder in te leveren samen met het inlichtingenformulier. Het inlichtingenformulier wordt bij aanvang van de WSNP aan u verstrekt.

De inspanningsverplichting kan ook inhouden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat u een procedure dient op te starten voor bijvoorbeeld kinderalimentatie of de verplichting krijgt om opzoek te gaan naar een goedkopere woonruimte.

  - Informatieverplichting
De informatieplicht houd in, dat u op uw eigen initiatief alles wat van belang kan zijn voor het verloop van uw schuldsanering, moet doorgeven aan de bewindvoerder. Dat is ook het geval tijdens de 13 maanden van de postblokkade.
De gegevens die van belang zijn onder andere:
 • Inkomstenspecificaties;
 • Wijziging inkomsten van degene met wie u samenwoont/uw kinderen;
 • Huurspecificatie;
 • Zorgpolis;
 • Alle gegevens van de Belastingdienst;
 • Bankafschriften van uw eigen rekening en van een eventuele beheerrekening;
 • Alle overige informatie die van belang kan zijn voor de schuldregeling;
 • U dient maandelijks het inlichtingenformulier van Roorda Bewindvoering in te vullen en toe te sturen.
  - Afdrachtverplichting
De bewindvoerder berekent voor u bij de start van de schuldsaneringsregeling een vrij te laten bedrag (vtlb); dit bedrag wordt om het halfjaar bijgesteld. U moet van dit vtlb rondkomen, zonder dat er betalingsachterstanden of nieuwe schulden ontstaan. Alles wat u aan inkomen méér ontvangt dan het vtlb, moet u afdragen aan de boedelrekening. In veel gevallen wordt aan budgetbeheer/ uitkeringsinstantie/ werkgever verzocht om de afdracht te verzorgen. Als u het moeilijk vindt om uit te rekenen welk bedrag u moet overmaken, dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Extra inkomsten zoals belastingteruggaven of loterij opbrengsten moet u afstaan aan de boedel. Kinderbijslag daarentegen wordt vrijgelaten, evenals huur- en zorgtoeslag waarmee in het vtlb al rekening is gehouden. U dient het bedrag van de ontvangen toeslagen wel door te geven aan de bewindvoerder. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte boedelafdracht.

Nieuwe Schulden
Schulden die ontstaan na datum toelating schuldregeling zijn een reden om de schuldregeling (tussentijds) te beëindigen zonder een schone lei. Ook kan de regeling aan het einde niet beëindigd worden met schone lei indien er nog nieuwe schulden open staan.
Uw WSNP bewindvoerder gaat alleen over de schulden van voor datum uitspraak schuldregeling. De WSNP bewindvoerder zal u dan ook niet helpen met het treffen van betalingsregelingen. U dient echter wel toestemming te krijgen van de bewindvoerder voor het treffen van betalingsregelingen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de bewindvoerder tijdens de telefonische spreekuren.Postadres:
Postbus 206
1440 AE Purmerend

Telefoon:
0299-470218

Roorda Bewindvoering is aangesloten bij de BBW en bij de NBBI

bbb     bbb


Privacy verklaring